Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetové prodejny

Prodávající:

JELÍNEK interiér s.r.o.

IČ: 25711601 DIČ: CZ25711601

Peněžní ústavy:

ČSOB číslo účtu: 151333179/0300

GE MONEY číslo účtu: 199636865/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném vedená u Městského soudu v Praze, Spisová značka: C

63381

Kupující:

Kupující – objednavatel – fyzická nebo právnická osoba, která provádí objednání prostřednictvím

elektronického obchodu nebo písemně, telefonicky či osobně.

Práva a povinnosti prodávajícího:

- Prodávající je povinen zrealizovat objednávku kupujícího v co nejkratším možném termínu

- Prodávající je povinen uskutečnit dodávku do místa, které uvedl kupující v objednávce

(nebylo-li dohodnuto jinak)

- Prodávající má právo odmítnout objednávku. V tomto případě je povinen neprodleně

uvědomit kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Práva a povinnosti kupujícího:

- Kupující je povinen v objednávce uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být

objednané zboží doručeno.

- Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případné ceny za

dopravu zboží.

- Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, pokud o to

požádá.

Objednání zboží:

Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jiným

způsobem prodávajícímu předané (pošta, e-mail, osobně) jsou považovány za závazné. Aby mohla

být objednávka akceptována, musí obsahovat všechny náležitosti, registrační údaje a telefonické

spojení na kupujícího. V tom případě je objednávka současně návrhem kupní smlouvy.

Provedením objednávky kupující potvrzuje bez výhrad, že se seznámil se všemi ustanoveními těchto

obchodních podmínek, jakož i v den odeslání objednávky platnou výší ceny objednaného zboží

uvedenou v ceníku na výběrové internetové stránce, včetně příp. expedičních a dopravních nákladů,

a že s nimi souhlasí. Ceny jsou uvedeny v Kč.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podmínkou platnosti

elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny,

jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodací podmínky:

Zboží je dodáváno více způsoby, ze kterých si kupující zvolí při objednání nebo na kterých se dohodne

s prodávajícím.

Místem plnění je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce nebo osobní odběr v místě, které si

dohodl s prodávajícím.

Dopravu zboží zajišťuje prodávající, pokud si ji kupující objedná.

Za dodání zboží se považuje osobní odběr v místě, které si obě strany dohodly nebo dodání zboží na

požadované místo a jeho převzetí.

Kupující svým podpisem při převzetí zásilky potvrdí, že je zboží v pořádku a nepoškozené. Pokud je

zásilka neúplná nebo poškozená je povinen neprodleně informovat prodávajícího o zjištěných

nedostatcích e-mailem, faxem nebo poštou.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, resp. od

dopravce.

Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě nepředvídatelných

událostí. O této skutečnosti je povinen kupujícího neprodleně informovat a dohodnout náhradní

termín plnění. Nedodá-li prodávající zboží ani v náhradním termínu, je kupující oprávněn od smlouvy

bez dalšího odstoupit.

Způsoby úhrady:

Platba v hotovosti při převzetí zboží v expedičním skladu.

Platba v hotovosti při doručení zboží na požadované místo.

Platba předem poštovní poukázkou typu A se dvěma kontrolními útržky na základě zálohové faktury

Platba předem bankovním převodem na základě zálohové faktury.

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Jako záruční list slouží daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze

nebo všeobecnými zásadami; za závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo

obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným

nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za

neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda

apod. ); povětrnostními vlivy; apod.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky

dodání.

Zákazník, který nakupuje zboží v rámci internetového obchodu má dále v souladu s § 53, odst. 7 a §

54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez udání

důvodu.

Reklamační řád

1. Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené v internetovém obchodě, oznámí tuto

skutečnost předem emailem, telefonicky, faxem, nebo písemně, kde uvede popis

reklamovaného zboží. Poté budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.

2. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (e-mailem,

telefonicky, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení

reklamace.

3. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu

nespadající do záručních podmínek) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů

(za dopravu, opravu apod.)

Záverečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den

uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi

kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný

kupujícímu.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření

kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den

odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v

konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014